050 711 9319 info@solutebv.nl

Privacyverklaring

Solute Energietechniek B.V. (hierna “wij”, “ons” of “onze”) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken, met wie we ze delen en welke rechten u hebt met betrekking tot uw gegevens.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Welke gegevens verzamelen we?

Wij kunnen de volgende persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
 • Gegevens met betrekking tot uw communicatie met ons, bijvoorbeeld via e-mail of telefoon.
 • Gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze website, zoals IP-adres, browsertype, geografische locatie en paginaweergaven.

Hoe gebruiken we uw gegevens?

We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van uw aanvragen, bestellingen en betalingen.
 • Het verstrekken van informatie over onze producten en diensten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent.
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • Het verbeteren van onze producten, diensten en website.
 • Het naleven van wettelijke verplichtingen.

Met wie delen we uw gegevens?

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derden zoals onze zakelijke partners, dienstverleners en overheidsinstanties, maar alleen voor zover dat nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is op grond van de wet.

Uw rechten

U hebt het recht om:

Inzage te krijgen in uw persoonlijke gegevens en hoe we deze gebruiken.

Correctie van uw persoonlijke gegevens te vragen als deze onjuist of onvolledig zijn.

Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken, onder bepaalde omstandigheden.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of als u gebruik wilt maken van uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Solute Energietechniek B.V.

Adres: Osloweg 128, Groningen, 9723BX 

E-mail: info@solutebv.nl

Telefoon: 0507119319

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze werkwijze of toepasselijke wetgeving weer te geven. De meest recente versie van de privacyverklaring zal altijd beschikbaar zijn op onze website.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!